DUURZAAMHEID

Duurzame baggerwerkzaamheden voor behoud van de natuur

Definitie van duurzame ontwikkeling is ‘ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen’ (VN-commissie Brundtland, 1987). Duurzaam ondernemerschap is onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Maatschappelijk verantwoorde uitvoering van werken door J.P. Schilder B.V. houdt in dat wij een duurzaam inkoopbeleid hebben voor materialen en machines en dat nieuwe machines aan de laatste emissie-eisen voldoen. Veiligheid en gezondheid van de medewerkers zit verankerd in de werkzaamheden, C02-uitstoot en energieverbruik. Om duurzaamheid binnen J.P. Schilder B.V. te stimuleren ligt de focus op duurzame inkoop en bedrijfsvoering, innovatie en het extern en intern bevorderen van het bewustzijn van duurzaam ondernemen.

Reductie CO2 uitstoot

Wij streven ernaar ieder jaar minder uit te stoten dan het jaar ervoor. Zo is onze CO2-uitstoot en energieverbruik in 2022 met 75% verminderd ten op zichte van 2013 (monitoring). Wij zetten ons in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van onze werkzaamheden. Aan de start van een project bekijken wij hoe we onze inzet zo duurzaam mogelijk kunnen maken. Zo hebben we voor ons project Langeraarse Plassen één van onze cutterzuigers laten ombouwen tot een compleet elektrische machine, deze draait op 100% Hollandse wind. Ook de rest van onze materieel wordt langzamerhand vervangen en vernieuwd met elektrische en hybride kranen, wij gebruiken schonere brandstoffen en met niveau 5 op de CO2 ladder nemen we ook onze onderaannemers hierin mee.

CO2 prestatieladder

Door het inzetten van de CO2 prestatieladder stellen wij als doel de CO2 uitstoot binnen JP Schilder te reduceren. Daarom zijn wij in 2013 begonnen om de CO2-emissies structureel in kaart te brengen en hebben wij reductiedoelstellingen ten aanzien van onze CO2-uitstoot opgesteld, zie onderstaand.

Doelstellingen scope 1 ten opzichte van 2013

2021 2022 2023
75% 76% 77%

 

Doelstellingen scope 2 ten opzichte van 2013

2021 2022 2023
100% 100% 100%

 

Doelstellingen scope 3 ten opzichte van 2020

2021 2022 2023
1% 3% 5%

In ons communicatiebericht 2022 staat de voortgang van ons CO2 beleid over het eerste half jaar van 2021 beschreven. In ons management plan is de jaarlijkse voortgang van ons CO2 beleid over 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 en 2013 beschreven.

De doelstellingen tot 2021 zijn behaald, voor meer informatie verwijzen we naar het beleidsplan over 2021. Voor de komende periode hebben we opnieuw doelstellingen bepaald voor scope 1, 2 en 3. Door ons gezamenlijk in te zetten verwachten we deze doelstellingen te kunnen behalen.
Download onze Footprint over 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, eerste halfjaar van 2022 en 2022.

In onze Ketenanalyse onderhoudsbaggerwerk, voor de Scope 3 emissies wordt de ketenanalyse beschreven van onderhoudsbaggerwerk.

DEELNAME SECTORINITIATIEVEN

JP Schilder neemt in het kader van de CO2 prestatieladder actief deel aan sectorinitiatieven: Baggernetdag, de Milieubarometer en Marktmiddag Waterschappen.
Voor onze scope 3 emissie, sector initiatieven en ketenanalyse verwijzen wij naar de SKAO website.

DUURZAAM INKOOP VAN HOUT

Wij zetten ons in voor de bevordering van duurzaam bosbeheer, als gebruiker van papier en hout (beschoeiingen en damwanden) maken wij ons sterk dat deze producten uit duurzaam beheerd bos komen.

BELEIDSVERKLARING

Met onze beleidsverklaring willen wij toelichten dat duurzaamheid, milieuzorg en maatschappelijk verantwoord ondernemen systematisch en gestructureerd aangepakt en doorgevoerd wordt op alle niveau’s binnen ons bedrijf.

Duurzame ontwikkelingen en projecten

Bekijk hieronder actuele duurzame ontwikkelingen.

Nieuws
Onze omgevingsmanager Caroline Schilder aan het woord over ons emissie-arme project ‘Knelpunten Krommenie’

Onze omgevingsmanager Caroline Schilder aan het woord over ons emissie-arme project ‘Knelpunten Krommenie’

Met een sterke visie op innovatie ziet JP Schilder duurzaamheid als een kans.
Rob Wijman, projectleider HHNK, vertelt hoe de Buyer Group met de marktvisie komende jaren de koers gaan volgen. Het doel van de Buyer Group duurzaam baggeren is de uitstoot van broeikasgassen en stikstof tijdens het baggeren te verkleinen en de bagger als grondstof op een verantwoordelijke wijze, met een zo hoog mogelijke maatschappelijke waarde, in te zetten.

J.P. Schilder B.V. beschikt over alle benodigde certificeringen.

Door op de logo's te klikken kunt u de betreffende downloaden.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Het leveren van kwaliteit, zorg voor milieu, en het voeren van een zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang.

Ons team van vakkundige en gecertificeerde mensen heeft ruime ervaring in het uitvoeren van groot-en kleinschalig baggerwerk, de aanleg van baggerdepots, waterbodemsaneringen, aanleggen van damwanden en oeverconstructies en kent diverse creatieve oplossingen voor hergebruik van baggerspecie.

Dankzij ons eigen uitgebreide machinepark, de innovatieve aanpak en de efficiënte verwerking van baggerspecie zijn wij in staat tegen zeer concurrerend tarief te werken..